ANDA BOLEH IKLAN APAN SAHAJA BIZ, JAWATAN KOSONG, DAN APA SAJA KAT SINI

BAHASA - PENCAMPURAN KOD

|

SASTERA DAN BUDAYA
________________________________________
PERCAMPURAN KOD BERLAKU
DI KALANGAN MASYARAKAT MALAYSIA : SECARA UMUM
ABSTRAK
Pada zaman yang deras menuju era kemodenan kini, jelas sekali menunjukkan bahawa bangsa yang lemah terlalu cepat dipengaruhi kebudayaannya oleh bangsa yang mempunyai kuasa politik dan ekonomi yang kukuh. Pengaruh itu meresap melalui beberapa saluran, antaranya melalui kemajuan sains dan teknologi, suasana politik, sosial dan ekonomi, salah satunya mempengaruhi bahasa bangsa tersebut sehinggakan timbul fenomena percampuran kod di kalangan pengguna bahasa. Ini adalah merupakan salah satu fenomena linguistik. Dalam kertas kerja ini, saya akan menjelaskan beberapa alasan yang mendorong berlakunya percampuran kod secara umum sahaja yang berlaku di kalangan masyarakat Malaysia. Kertas kerja ini juga turut membicarakan secara ringkas tentang implikasi percampuran kod terhadap tamadun bangsa.
PENDAHULUAN
Sebelum membincangkan tentang percampuran kod, istilah 'bahasa rojak' atau 'bahasa pasar' digunakan bagi menggambarkan percampuran kod. Dalam bidang linguistik atau ilmu bahasa, sebenarnya tidak pernah ada istilah 'bahasa rojak'. Istilah ini ditimbulkan oleh sejumlah orang yang melihat adanya fenomena bahasa yang bercampur aduk antara bahasa Melayu dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, daripada sudut pandangan orang awam. Mereka mengaitkan sesuatu yang bercampur aduk itu sebagai rojak kerana kita sudah ketahui rojak itu merupakan makanan daripada bahan-bahan yang bercampur-campur; disebabkan inilah bahasa yang bercampur aduk itu diistilahkan sebagai 'bahasa rojak'. 'Bahasa rojak' ini membawa konotasi bahawa sesuatu yang tidak murni walaupun rojak itu sendiri ialah sejenis makanan yang enak dan digemari ramai. Ini kerana 'bahasa rojak' itu mengandungi pencampuran unsur-unsur bahasa asing dengan bahasa Melayu secara yang tidak bersistem atau tidak teratur. Sebagaimana terkenalnya rojak sebagai makanan kegemaran ramai, begitulah terkenalnya 'bahasa rojak' yang sering dipertuturkan oleh pengguna bahasa dan inilah yang sangat dikhuatiri oleh ahli-ahli bahasa kerana ia boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif.
1.1 DEFINISI
PENCAMPURAN KOD
Percampuran kod menurut Bokemba bermaksud penggunaan berbagai-bagai unit linguistik seperti imbuhan, kata, frasa dan klausa daripada dua sistem tatabahasa yang berlainan dalam satu ayat. Percampuran memerlukan minimum dua bahasa yang peraturannya diintegrasikan dalam satu ayat. Manakala Poplack pula menjelaskan bahawa percampuran kod biasanya berlaku di satu titik dalam satu ayat. Titik percampuran kod berada dalam lingkungan struktur permukaan dua bahasa yang dipadankan bersama-sama. Contohnya orang yang sedang bercakap dalam bahasa Melayu memasukkan unsur-unsur bahasa yang lain seperti bahasa Melayu Standard dicampuradukkan dengan dialek-dialek Melayu dan bahasa Inggeris. Ini kerana penutur beranggapan bahawa pendengar juga sepertinya yakni faham dan fasih dalam kedua-dua bahasa.
Istilah percampuran kod dan peralihan kod itu kedua-duanya tidak mempunyai perbezaan kerana jika kita perhatikan maksud yang diberikan oleh Di Pietro (1977: 3-13), Trudgill (1974: 56) dan Hudson (1980: 56) lihat dalam Wong Khek Seng (1991), masing-masing berpendapat bahawa alih kod melibatkan penukaran daripada satu ragam bahasa kepada satu ragam bahasa yang lain dan penukaran tersebut dipengaruhi oleh faktor situasi dan masa.
Manakala Gumperz, J.J (1982: 59) lihat dalam Wong Khek Seng (1991), pula mentakrifkan alih kod seperti yang berikut:
"Penukaran kod dalam perbualan dapat ditakrifkan sebagai penyelitan dua sistem atau subsistem kenahuan yang berbeza ke dalam sesuatu urutan ujaran (speech exchange) yang sama. Lazimnya, alternasi tersebut melibatkan dua ayat secara urutan, dan seseorang penutur akan menggunakan bahasa kedua sama ada untuk mengulang mesejnya atau untuk membalas pernyataan orang lain."
Menurut Asmah Haji Omar (1982 : 128) lihat dalam Abil Hassan (2005), menyatakan bahawa alih kod merupakan perubahan daripada satu kod ke satu kod yang lain dalam pertuturan oleh penutur yang tertentu dan dalam situasi yang tertentu sama ada formal atau tidak formal. Menurut beliau lagi, istilah kod itu boleh saja bermaksud bahasa, dialek atau stail. Dengan pernyataan ini, bermakna alih kod boleh juga dalam bentuk interbahasa atau intrabahasa dan ia wujud di kalangan penutur bilingual serta juga di kalangan penutur monolingual (penutur yang bahasa ibundanya ialah bahasa Melayu, tetapi dalam masa yang sama dia juga boleh bertutur dalam dialek Melayu Malaysia). Oleh itu, penutur monolingual ini sering berlakunya peralihan bertutur dalam bahasa Melayu Standard ke dialek Melayu Malaysia apabila berada dalam situasi tertentu atau dalam erti kata lain peralihan dari satu bahasa ke dialek yang berasal dari bahasa yang sama. Dengan itu jelaslah menunjukkan bahawa istilah percampuran kod dan peralihan kod itu tidak ada perbezaan.
Alih kod boleh dikategorikan kepada tiga peringkat. Di sini saya akan menjelaskan ketiga-tiga peringkat tersebut secara ringkas sahaja dengan memberi beberapa contoh. Pertama, alih kod peringkat kata sebagai contoh:
A: " What it's light?"
B: "Cahaya"
Lazimnya berlaku alih kod di antara peserta tutur. Kedua, alih kod peringkat frasa adalah seperti berikut:
"This rocket height is not very high, inda berapa tinggi."
Berdasarkan dari contoh di atas, menunjukkan berlakunya alih kod ke bahasa Melayu yang menterjemahkan perkataan yang dipertuturkan dalam bahasa Inggeris dalam peringkat frasa dan alih kod ini bertujuan untuk mempertingkatkan pemahaman orang yang diajak bercakap.
Ketiga, alih kod dalam peringkat ayat. Alih kod ini dapat dilihat dari sudut interayat (lebih kepada interferensi leksikal) dan intraayat (perubahan berlaku pada klausa ayat). Alih kod interayat merupakan alih kod yang berlaku dari ayat ke ayat. Ia berlaku secara tidak langsung dengan melibatkan klausa dan ayat pada peringkat perbualan atau wacana. Berdasarkan contoh-contoh di bawah ini, penutur sering beralih kod daripada satu klausa ke satu klausa yang lain mengikut situasi perbualan. Peralihan kod ini berlaku dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Standard ke bahasa Melayu Malaysia atau ke bahasa Inggeris atau sebaliknya.
Contoh ayat:
a. "This afternoon we have a meeting. Pasan Ustaz, jangan lupa datang karang ja, kita baca doa tu ja."
b. "Assalamualaikum! How
are you? Pucat ni, damam ustazkah?"
c. "How many your children now? Seorang masihkah?"
d. "Siti, have you see ustaz? Teliat ko kah?"
Manakala alih kod intraayat pula merupakan alih kod yang terjadi dalam ayat itu sendiri. Penukaran ini berlaku dalam satu peringkat ayat dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain atau dari satu bahasa ke satu dialek.
Contoh ayat:
a. "Pasan cigu don't forget to come this evening untuk baca tahlil dan doa selamat."
b. "We have to invite him, pasal ia pernah jadi guru tani jua dulu."
c. "Tahniah ah Zamri kau naik pangkat ah, and don't forget to belanja us makan."
1.2 PEMEROLEHAN DATA
Data-data percampuran kod yang dikemukakan sebagai contoh di atas dan yang akan diberikan selanjutnya di bawah ini adalah diperolehi melalui kaedah perpustakaan, iaitu dengan mengutip data-data dari bahan-bahan penulisan seperti akhbar Pelita Malaysia, kertas kerja seminar bahasa dan sebagainya.
2.0 LATAR BELAKANG PENGUASAAN BAHASA DALAM PERINGKAT
PENDIDIKAN
Sebelum saya menghuraikan lebih lanjut beberapa alasan mengapa berlakunya percampuran kod ini, ingin saya menjelaskan secara ringkas latar belakang penguasaan bahasa dalam peringkat pendidikan di Negara Malaysia Darussalam yang mungkin ada hubung kait berlakunya fenomena percampuran kod.
2.1 Penguasaan Bahasa Melayu Standard
Dalam sistem pendidikan negara, mata pelajaran bahasa Melayu diwajibkan lulus sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun di peringkat tinggi. Apabila sistem pendidikan dwibahasa dilaksanakan sejak 1985, peranan bahasa Melayu semakin berkurangan terutama dari peringkat sekolah menengah ke atas kerana banyak mata pelajaran yang dipelajari menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun, dalam konteks negara ini, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi terus digunakan baik dalam sektor kerajaan ataupun sektor swasta dan digunakan dalan surat-menyurat, papan-papan tanda dan ucapan-ucapan di dalam majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi.
2.2 Penguasaan Bahasa Inggeris
Kita sudah maklum bahawa hampir semua mata pelajaran yang dipelajari menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar terutama di peringkat sekolah menengah setelah dilaksanakan sistem pendidikan dwibahasa. Bahasa Inggeris mula dianggap sebagai bahasa yang mempunyai nilai dan prestij yang tinggi serta dapat menaikkan status individu di mata masyarakat setempat dan antarabangsa seperti jika seseorang itu ingin meningkatkan pelajaran ke luar negara seperti United Kingdom atau Eropah, seseorang itu mestilah menguasai bahasa Inggeris untuk mendapatkan dermasiswa. Selain itu penilaian kecekapan dalam suatu pekerjaan diutamakan kepada orang yang mengetahui bahasa Inggeris dan sebagainya.
2.3 Penguasaan Dialek Melayu Malaysia
Dialek Melayu Malaysia atau bahasa Melayu Malaysia merupakan lingua franca di Negara Malaysia Darussalam dan menjadi sebagai bahasa perhubungan dalam konteks tidak formal dan ada kalanya digunakan dalam semi formal kerana memandangkan majoriti dari penghuni di negara ini kebanyakannya terdiri dari penutur dialek Melayu Malaysia. Rata-rata puak dan bangsa yang tinggal di negara ini boleh memahami dan menggunakan dialek Melayu Malaysia sebagai wahana mereka untuk berkomunikasi. Oleh itu dalam peringkat persekolahan dialek Melayu Malaysia sering juga digunakan semasa berinteraksi di antara guru dan pelajar kerana mereka berpendapat bahawa dialek Melayu Malaysia dapat mengeratkan lagi hubungan dan saling memahami di antara penutur dan dapat mewujudkan kehormanian.
3.0 CIRI-CIRI
PERCAMPURAN KOD
Ciri percampuran kod yang utama adalah penutur itu merupakan penutur dwibahasa atau multibahasa. Ini bermaksud penutur tersebut mempunyai pengetahuan variasi bahasa lebih daripada satu. Hal ini membolehkan penutur tersebut menyelit lebih banyak perkataan dan frasa dari bahasa asing atau dialek-dialek mereka yang lain.
Ciri percampuran kod juga dapat dilihat dari aspek kelicinan perbualan penutur tersebut. Ini bermaksud, penutur dapat berbual dengan spontan dan mengekalkan kelicinan perbualan setiap kali percampuran kod berlaku. Oleh itu, tidak wujud perubahan dari segi irama ayat atau jeda untuk menandakan percampuran kod. Di sini juga tidak menunjukkan tanda bahawa penutur itu tidak memahami apa yang dicakapkannya. Percampuran kod berlaku kerana dipengaruhi oleh keadaan tertentu.
4.0 MENGAPA BERLAKUNYA
PERCAMPURAN KOD?
Menurut Soepomo (Pelita Malaysia, 2005), kod boleh beralih dari variasi ke variasi yang lain. Peralihan ini dapat menuju dari formal kepada tidak formal, dari yang paling menghormati kepada yang tidak menghormati, dari yang amat lengkap ke arah yang paling ringkas, dari dialek yang kurang dikuasai ke dialeknya sendiri dan sebagainya.
Di Negara Malaysia Darussalam, fenomena percampuran kod juga sering diperbincangkan dalam seminar bahasa. Percampuran kod pada peringkat masyarakat, ditemui pada situasi-situasi formal atau tidak formal dan lebih banyak berlaku di kalangan orang muda. Di bawah ini akan saya jelaskan beberapa alasan yang mendorong berlakunya percampuran kod secara umum sahaja yang berlaku di kalangan masyarakat.
Pertama, sistem pendidikan negara yang berlandaskan kedwibahasaan. Oleh kerana pengaruh atau kepentingannya dalam sistem pendidikan itu sangat kuat menyebabkan dengan tidak sengaja mempengaruhi dalam pertuturan seharian seperti penutur menggunakan percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kerana kedua-dua bahasa ini sangat dominan di kalangan pengguna bahasa.
Selain itu, percampuran kod juga berlaku kerana sudah menjadi kebiasaan dalam pertuturan seharian, iaitu semasa berlaku interaksi sosial dengan orang yang dikenali atau tidak terutamanya percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Inggeris. Tambahan pula, bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa perhubungan dalam urusan perniagaan sama ada di sektor awam mahupun swasta.
Kedua, unsur kemodenan, iaitu percampuran kod merupakan gaya bahasa yang terkenal masa kini terutamanya percampuran kod yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau sebaliknya. Penggunaannya digunakan sengaja kerana keinginan penutur untuk menunjukkan ketinggian status sosialnya atau menunjukkan dirinya orang yang berpelajaran tinggi. Dalam erti kata lain, sifatnya yang riyak atau ingin menunjukkan kebolehannya bertutur dalam dua bahasa.
Ketiga, faktor ekonomi, iaitu memilih perkataan yang lebih mudah dan kompleks sifatnya. Sebagai contoh sering kita perhatikan penutur bahasa Melayu akan menyerapkan kosa kata dalam bahasa Inggeris bagi menggantikan kosa kata dalam bahasa Melayu yang terdiri dari suku kata yang lebih panjang berbanding dengan kosa kata dalam bahasa Inggeris seperti kata 'result' terdiri dari dua suku kata, sering digunakan bagi menggantikan kata 'keputusan' yang terdiri dari empat suku kata. Begitu juga kata 'cheap sale' lebih mudah dipertuturkan berbanding dengan kata 'jualan murah' yang terdiri dari lima suku kata. Contoh ayat adalah seperti berikut:
a. "Liat atu liat arrownya."
b. "Setahu ku di sini inda bulih parking jua."
Berdasarkan dari contoh-contoh yang diberikan di atas, kata 'arrow' yang mempunyai dua suku kata lebih sering digunakan berbanding dengan kata 'anak panah' yang mempunyai empat suku kata. Begitu juga dalam contoh yang seterusnya, kata 'parking' yang mempunyai dua suku kata itu sering digunakan bagi menggantikan kata 'tempat meletak kereta' yang mempunyai lapan suku kata.
Keempat, nilai makna, iaitu penutur bahasa Melayu sering menggunakan kosa kata dalam bahasa Inggeris untuk menyampaikan sesuatu yang ingin diungkapkan kerana sukar untuk mencari item leksikal dalam bahasa Melayu memandangkan jika penutur ingin menyampaikannya dalam bahasa Melayu akan melibatkan penghuraian yang panjang seperti kata 'mood' lebih sering digunakan berbanding menyatakannya dengan 'perasaan hati sama ada perasaan gembira atau sebaliknya' dalam pengertian bahasa Melayu. Contoh ayat adalah seperti berikut:
"Entah ah liat mood ku dulu."
Dalam erti kata lain, percampuran kod berlaku kerana sukar ditemui kata yang tepat untuk mengungkapkan apa-apa yang tersirat dalam fikiran. Oleh itu, untuk menyampaikan pengertian atau maksud yang padanannya tidak terdapat dalam bahasa Melayu atau yang tidak diwakili oleh kata yang sedia ada, pengguna menggunakan kata, frasa atau ungkapan dalam bahasa Inggeris. Selain itu, ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan penutur dalam bahasa Melayu sehinggakan penutur menggunakan percampuran kod yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikannya.
Kelima, ingin merahsiakan sesuatu daripada diketahui oleh orang yang terlibat dalam peristiwa tutur. Oleh itu penutur sering bercampur kod dengan menggunakan kod yang tidak difahami seperti kedua-dua penutur yang bertutur dalam bahasa Melayu itu akan beralih kod ke bahasa Inggeris yang kurang difahami atau diketahui kepada orang yang berdekatannya.
Keenam, percampuran kod berlaku disebabkan oleh penggantian warna emosi atau warna kehendak penutur. Dalam komunikasi, penutur biasanya tidak hanya menyampaikan pesan seperti dalam bentuk kata, frasa atau ungkapan yang dituturkan tetapi juga menyampaikan pelbagai warna emosi dan kehendak perlambangannya yang tidak dilaksanakan oleh kata, frasa atau ungkapan tersebut. Contohnya, dalam masyarakat monolingual, pergantian warna emosi dan kehendak sering diwujudkan dengan pengertian nada suara. Akan tetapi dalam masyarakat bilingual, pergantian warna emosi dan kehendak ini dilahirkan melalui percampuran kod. Contoh ayat:
"I have to be strong, kuat, sabar, bersedia…"
Berdasarkan contoh ayat di atas menunjukkan penutur ini dalam keadaan yang sedih dan kesedihannya itu jelas diketahui melalui percampuran kod yang digunakannya.
Ketujuh, penggunaan percampuran kod kerana dipengaruhi oleh status peserta yang terlibat. Ini bermaksud pentingnya penutur perlu mengetahui status peserta yang terlibat agar yang dituturkan itu difahami oleh peserta tersebut. Contohnya seorang pegawai tinggi menggunakan percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu standard dan dialek Melayu Malaysia ketika berucap di hadapan penduduk kampong yang kebanyakannya dari golongan berpendidikan rendah dan warga tua. Begitu juga, semasa dalam sesi pengajaran di bilik darjah, guru juga menggunakan percampuran kod agar dapat memudahkan kepahaman pelajar. Contoh-contoh ayat adalah seperti berikut:
a. "This rocket height is not very high, inda berapa tinggi".
b. "Zero sini ertinya kosong"
c. "Atu human being maksudnya manusia"
Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan di atas, guru tersebut menggunakan bahasa Melayu untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Inggeris.
Kelapan, faktor peserta interaksi, iaitu apabila berlakunya pertembungan antara dua masyarakat dan budaya yang berbeza sebagai contoh apabila penutur cina berinteraksi dengan penutur Melayu sering menggunakan percampuran kod agar difahami oleh peserta tutur.
Kesembilan, kurangnya galakkan yang diberikan oleh orang yang diajak bercakap, seperti apabila kita ingin bertutur sepenuhnya dalam bahasa Melayu Standard, kita akan dianggap bermegah atau sombong, iaitu seolah-olah kita ingin menunjukkan diri kita itu dari golongan yang tinggi pendidikannya dan berkebolehan dalam menguasai bahasa Melayu Standard sepenuhnya dan ini menyebabkan percampuran kod berlaku. Seperti di kalangan penutur monolingual, percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu Standard dan dialek Melayu Malaysia yang berasal dari bahasa yang sama.
Kesepuluh, percampuran kod turut berlaku disebabkan aktiviti peminjaman bahasa iaitu penggunaan istilah-istilah khusus dalam bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, sains dan sebagainya memperlihatkan berlakunya penggunaan istilah daripada bahasa Inggeris dan bahasa lain ke dalam bahasa Melayu. Ini dapat mengakibatkan, pengguna bahasa mengnganggap bahawa kosa-kosa kata yang digunakannya itu merupakan kata-kata pinjaman sebenarnya kosa-kosa kata bahasa Inggeris yang digunakannya dalam penyampaian bahasa Melayu itu adalah bukan kata-kata pinjaman.
Kesebelas, untuk mendapatkan tindak balas yang lebih baik antara peserta tutur dan secara tidak langsung dapat menjalinkan suasana yang ceria dan mewujudkan keakraban sebagai contoh percampuran kod yang melibatkan penggunaan dialek Melayu Malaysia kerana dialek ini merupakan penanda solidariti di kalangan masyarakat di Negara Malaysia Darussalam. Contoh-contoh ayat:
a."We have to discuss this problem later. Sarjan, pasan anak buah kitani suruh kumpul.''
b. "Tuan …Koperal Ali can't come this morning. Apa ni, kata bininya damam ia"
Berdasarkan contoh-contoh ayat di atas, penutur menggunakan bahasa Inggeris kemudian beralih ke dialek Melayu Malaysia. Di sini jelas menunjukkan keakraban seorang pegawai dan anak buahnya dalam berkomunukasi.
Melihat dari faktor-faktor yang dinyatakan di atas itu jelas menunjukkan percampuran kod sering berlaku dalam situasi tidak formal kerana dipengaruhi oleh pelbagai faktor penyebab seperti sosiobudaya, pendidikan dan sebagainya.
Dari alasan-alasan yang diberikan di atas, dapat juga dibuktikan bahawa kenyataan itu ada betulnya dengan berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Dr.Hjh Fatimah, iaitu seorang pensyarah dalam Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik yang telah mengkaji punca berlakunya alih kod yang berlaku sama ada pada para pelajar dan guru atau pentadbir sekolah itu sendiri. Menurut hasil kajian tersebut alasan-alasan yang diberikan oleh para guru atau pentadbir sekolah dan pelajar adalah seperti berikut:
Guru dan pentadbir sekolah.
Pertama, untuk memudahkan kepahaman dan juga meningkatkan kepahaman pelajar dengan lebih baik kerana memandangkan mungkin penjelasan yang diberikan dengan beralih kod itu lebih membawa makna yang hendak disampaikan kepada pelajar terutama pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian yang lemah. Sebagai contoh:
a. "The boy looked tired inda fresh".
b. "The length is eighteen centimetre, the breadth is eighteen centimetre ada the height is eighteen centimetre. Semua, semua sama. Mesti sama".
Kedua, untuk menjimatkan waktu agar pemelajaran itu selari dengan kehendak sillabus. Ketiga, untuk mendapatkan tindak balas yang lebih baik antara guru dan pelajar dan secara tidak langsung dapat menjalinkan suasana yang ceria dan mewujudkan keakraban antara guru dan pelajar, sebagai contoh penggunaan bahasa Melayu Malaysia (bahasa tempatan) sebagai media komunikasi merupakan salah satu cara mengekalkan dan meningkatkan hubungan interpersonal antara guru dan pelajar.
Sebagai contoh:
G: " …if you have any question. Kalau ada soalan, bulih cakap Melayu. Cigu inda marah. Cakap kedayan pun bulih".
P: "Ha! Ha! Ha!"
P: "cakap kaling bulih cigu ?"
G: "Cigu alum pandai cakap kaling"
Keempat, untuk memperkaya perbendaharaan kata, sebagai contoh percampuran kod (alih kod) yang berlaku dalam pengajaran bahasa Inggeris itu, di samping mengetahui kosa kata dalam bahasa Inggeris kita juga mengetahui kosa kata dalam bahasa Melayu kerana bahasa Melayu yang diajar itu seperti bahasa kedua bagi mereka kerana dialek Melayu Malaysia adalah dianggap sebagai bahasa pertama dan lagi guru-guru berpendapat bahawa berlakunya percampuran kod itu memberi peluang untuk memperkenalkan kosa kata yang belum diketahui.
Kelima, untuk menterjemahkan istilah-istilah atau kosa-kosa kata yang susah. Oleh itu percampuran kod sering berlaku untuk memudahkan pemahaman pelajar. Sebagai contoh:
a. "Zero sini ertinya kosong".
b. "Light is cahaya".
c. "Atu human being maksudnya manusia".
Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan di atas, guru tersebut menggunakan bahasa Melayu standard untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Inggeris.
Keenam, untuk mendapatkan pengajaran yang lebih berkesan dan lebih efektif kerana adanya berlaku percampuran kod itu dapat memudahkan pemahaman pelajar. Ketujuh, untuk menyemak kepahaman murid (comprehension check) iaitu satu alih kod yang berlaku diantara peserta tutur seperti guru bertanya dalam bahasa Inggeris manakala pelajar akan menjawab dalam bahasa Melayu. Secara keseluruhan, percampuran kod (alih kod) dapat melancarkan komunikasi kerana menggunakan kod yang mudah difahami di antara peserta tutur.
Pelajar
Pertama, mereka berpendapat mempelajari sesuatu bahasa, terutama bahasa Inggeris sangat susah, lebih-lebih lagi bahasa tersebut merupakan bahasa yang kedua atau ketiga bagi pelajar. Ini menyebabkan alih kod bahasa Inggeris ke bahasa Melayu sering berlaku sama ada dalam sesi soal jawab atau berinteraksi bersama guru.
Kedua, mendapat kesukaran untuk menyebut kosa-kosa kata khususnya dalam bahasa Inggeris dan juga sukar untuk mendapatkan kosa kata yang sesuai untuk melengkapkan sesuatu kenyataan yang ingin disampaikan oleh pelajar. Oleh itu percampuran kod sering berlaku menandakan satu tindak balas dalam bilik darjah tersebut. Ada kalanya percampuran kod itu berlaku terdiri dari bahasa yang sama, iaitu dari bahasa Melayu standard ke dialek Melayu Malaysia dengan alasan ada sesetengah kosa-kosa kata dalam bahasa Melayu Standard itu belum atau kurang dikenali oleh pelajar dan ini menyebabkan pelajar beralih kod.
5.0 IMPLIKASI
PERCAMPURAN KOD (ALIH KOD) KEPADA TAMADUN BANGSA
Dari beberapa alasan yang telah dinyatakan di atas tadi, didapati bahawa percampuran kod banyak memberi sumbangan yang berguna kapada pengguna bahasa terutamanya pada para guru semasa sesi pengajaran dalam bilik darjah. Walaubagaimanapun, apabila penggunaanya meluas dikalangan masyarakat, dapat mengakibatkan mutu penguasaan bahasa Melayu dan Inggeris akan terus merosot dan lemah dan tambahan pula, perlu kita ingat bahawa jika kita implikasikan percampuran kod (alih kod) terhadap tamadun bangsa mungkin menjadi isu yang besar dan masalah ini juga pernah selalu ditimbulkan dalam seminar, dalam tulisan, dalam memorandum dan dalam pelbagai wacana yang lain.
Kita ingat dengan pepatah Melayu mengatakan 'Bahasa jiwa bangsa', 'Bahasa menunjukkan bangsa' dan 'hilang bahasa lenyaplah bangsa'. Di sini timbul difikiran kita, adakah percampuran kod (alih kod) ini dapat kita jadikan sebagai bahasa yang selari dengan pepatah yang kita jadikan sebagai pegangan hidup di setiap masyarakat, setentunya tidak kerana campur aduk dua bahasa atau lebih itu merupakan bahasa yang tidak bersistem dan tidak teratur.
Tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sama ada dari segi sosial, budaya, politik, dan sebagainya yang tinggi. Oleh itu, tamadun bangsa bermaksud bangsa yang mempunyai perkembangan pemikiran yang tinggi. Kalau bahasa kita letakkan di mercu pentadbiran dan pendidikan negara, yang tentu kita harapkan ialah bahasa yang baik mutunya, bukan bahasa yang buruk atau yang tidak mencerminkan mertabat bahasa itu sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa budaya tinggi. Di sini timbul difikiran kita, adakah percampuran kod itu dapat mencerminkan ketinggian tamadun bangsa? Setentunya tidak.
Kita tidak patut meremehkan bahasa yang baik, kerana dalam pertumbuhan dan perkembangan mana-mana tamadun, bahasa yang rasmi dan yang baku itu memang perlu untuk tujuan pemikiran, ilmu dan bidang kehidupan lain yang mencerminkan ketinggian tamadun bangsa itu walaupun kita tidak dapat nafikan kewujudan percampuran kod (alih kod) berfungsi untuk keperluan perhubungan sehari-hari. Oleh itu, kalau kita bercakap tentang tamadun tinggi, kita tidak boleh meremehkan mutu bahasa iaitu dari segi sistemnya baik dalam hal kosa kata, tatabahasa, ejaan, sebutan dan sebagainya.
6.0 KESIMPULAN
Berdasarkan kepada beberapa alasan yang menyebabkan berlakunya percampuran kod yang telah dinyatakan di atas tadi jelas bahawa percampuran kod (alih kod) banyak memberi sumbangan dan keperluan dalam perhubungan sehari-hari sama ada di rumah, di sekolah, di pejabat dan sebagainya seperti percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Inggeris dan Dialek Melayu Malaysia dapat menjalinkan suasana yang lebih ceria dan mewujudkan keakraban di antara penutur dan orang yang diajak bercakap. Pada umumnya kita sudah mengetahui percampuran kod berlaku tanpa kita sedari memandangkan keadaan ini sudah sebati dengan kehidupan sehari-hari dari peringkat awal lagi, bahkan ia merupakan satu kepentingan kerana dapat melicinkan atau melancarkan komunikasi. Dalam erti kata lain dapat memudahkan pemahaman kepada orang yang diajak bercakap dengan beralih kod ke kod yang mudah difahami. Percampuran kod ini mungkin disebabkan dari faktor pendidikan yang berdasarkan sistem dwibahasa yang diterima serta pengaruh persekitaran sama ada dari pergaulan sosial atau pengaruh dari bahasa ibunda.
Walaubagaimanapun, dalam esei ini saya juga menyelitkan implikasi percampuran kod (alih kod) terhadap tamadun bangsa. Kalau kita memperkatakan tentang tamadun bangsa, percampuran kod (alih kod) tidak sama sekali menggambarkan tamadun tinggi kerana bahasa yang bercampur aduk tidak mempunyai sistem bahasa yang teratur. Tambahan lagi, dalam pertumbuhan dan perkembangan mana-mana tamadun, bahasa yang rasmi dan yang baku itu memang perlu untuk tujuan pemikiran, ilmu dan bidang kehidupan lain yang mencerminkan ketinggian tamadun bangsa itu.
Di sini saya sarankan, setiap individu baik pelajar mahupun guru dan di kalangan pengguna bahasa haruslah memainkan peranan yang penting agar sama-sama mendaulatkan dan memelihara terutama bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu agar menjadi bahasa yang dapat mencerminkan mertabat bahasa itu sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa budaya. Salah satu langkah yang perlu ialah dengan cara memupuk budaya linguistik bahasa Melayu, iaitu satu pemikiran yang membawa pengertian yang baik terhadap bahasa Melayu atau penghayatan yang lebih mendalam terhadap bahasa Melayu. Selain itu, memupuk rasa cinta kepada bahasa kebangsaan dan mendidik rakyat tentang pentingnya bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu dari sudut jati diri pada negara dan menjadi simbol kedaulatan negara dan juga tingkatkan kemahiran berbahasa sama ada bahasa Melayu mahupun bahasa Inggeris.
Sebagai penutup, saya mengambil sebuah petikan daripada Awang Sariyan yang berbunyi:
"Tentulah yang menjadikan bahasa Melayu demikian besarnya itu ialah bahasa yang teratur, terkawal dan berkesan pula, iaitu bahasa yang baku dan rasmi. Hakikat ini perlu dipertahankan jika kita hendak menjadikan bahasa Melayu bahasa yang mampu menjadi bahasa dunia moden. Usahlah diturunkan darjat bahasa Melayu yang sudah mencapai taraf bahasa yang tinggi itu dengan mencemarkannya, atas nama perkembangan bahasa, fesyen semasa atau kebebasan dan hak asasi menggunakan bahasa".
RUJUKAN
Abil Hassan. 2005. Intraayat dalam Alih Kod. Pelita Malaysia: 8
Hjh. Fatimah Hj. Chuchu. 2001. Bahasa Melayu dalam Alih Kod: Klasifikasi dan
Fungsi dlm. Kertas Kerja Seminar Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu dan Seminar Kesusasteraan III MASTERA Sempena 40 Tahun Penubuhan DPB. Malaysia Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hjh. Fatimah Hj. Ghuchu. 2002. Bahasa Melayu : Alih Kod dlm. Rakaman Rampai Pagi .Malaysia Darussalam.
James McLellan. 1997. English-Malay Codeswitching In Malaysia: A distinct Variety, Or Bahasa rojak? at International Symposium: English is an Asian Language- the Malaysian Context. Petaling Jaya : Pj Hilton.
Johari Bujang. 1997. Rojak Melayu Mungkin Tidak Laku. Pelita Bahasa 9 (7): 3-4.
Jaja. 1997. Simply Speaking English. Pelita Bahasa 9 (7): 5.
Suhaila Samsudin. 1997. Bangsaku, Bahasaku. Pelita Bahasa 9 (7): 4-5.
Teo Kok Seong. 2001. Bahasa Melayu Rojak Isu Jati Diri dlm.Rakaman Rampai Pagi. Malaysia Darussalam.
Wong Khek Seng. 1991. Penukaran Kod Dalam Perbualan. Jurnal Dewan Bahasa 35 (12): 1052-1060.
http://www.hum.usm.my/BMBATI/radiah/pelajar/HMT228.htm
Azman Wan Chik. 1982. Trend-Trend Baru dalam Bidang Pendidikan Bahasa:
Analisis Kesilapan Bahasa dan Kajian-kajian yang Berdekatan Dengannya.
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.
Asmah Hj. Omar. 1982. Nahu Melayu Mutakhir. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.
Abdul Ghalib Yunus. 2003. Kasalahan, Kesilapan, dan Kekeliruan Bahasa. Jurnal
Dewan Bahasa 3 (12): 27.
Aini Hj. Karim. 1996. Kesalahan-Kesalahan Bahasa dalam proses Pembelajaran Bahasa Melayu dlm. Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu. Beijing.
Awg. Sariyan. ( 1996 ). Warna dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.
Djago Tarigan. 1990. Pengajian Analisis Kesalahan Berbahasa. Penerbit Angkasa Bandung.
Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. 2003. Tatabahasa Dewan. Edisi Baru. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.
Wong Khek Seng. 1991. Penukaran Kod Dalam Perbualan. Jurnal Dewan Bahasa 35 (12): 1052-1060.
http://www.hum.usm.my/BMBATI/radiah/pelajar/HMT228.htm

0 Komen:

Catat Ulasan

Testimoni Biodisc

BOIKOT YAHUDI

BOIKOT YAHUDI

E-Jariah Mudah dan hebat

contact me

My Social : http://matskai.ning.com

 

©2009  Financial Freedom | Template Blue by TNB